Księgi handlowe

W zakresie ksiąg handlowych ( tzw. pełnej księgowości )
Przygotowujemy:
zakładowy plan kont;
politykę rachunkowości w oparciu o obowiązujące regulacje prawne;
instrukcję obiegu dokumentów;
instrukcję przechowywania danych;
Prowadzimy:
ewidencję dowodów księgowych w księgach rachunkowych, według polityki rachunkowości;
ewidencję i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
ewidencję wyposażenia;
ewidencję zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług;
bieżącą analizę przychodów i kosztów;
bieżącą analizę należności i zobowiązań;
potwierdzenia sald;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
sporządzamy raporty miesięczne, kwartalne oraz roczne;
sporządzamy deklaracje podatkowe;
sporządzamy sprawozdania finansowe ( składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej zawierającej wstęp
do sprawozdania oraz objaśnienia do poszczególnych jego pozycji, a także ewidencję zmian w kapitale i przepływy pieniężne );